ЗАР

Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулийн 38 дугаар зүйлийн 38.2, Газрын тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.5, 40.1.6 дахь заалт, Горхи-Тэрэлжийн байгалийн цогцолборт газрын хамгаалалтын захиргааны 2016 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн 305 тоот албан бичгийг тус тус үндэслэн дараах иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын газар ашиглах эрхийг цуцлах болсоныг үүгээр мэдэгдэж байна.

Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр

Талбайн хэмжээ

/га/

Газрын байршил

Гэрчилгээний дугаар

Тайлбар

1

Литл рок ХХК

1.0

Хүн чулуут

739

12 жил үйл ажиллагаа явуулаагүй, газрын төлбөр төлөөгүй

2

Чоно ХХК

4.0

Ар өгөөмөрийн ам

625

8 жил үйл ажиллагаа явуулаагүй

3

Өнжүүл богд ХХК

10.0

Тэмээн х