Тушаал шийдвэр

Тушаал шийдвэр ...
Тусгай хамгаалалттай газар нутагт стандартын бус нүхэн жорлонг хориглох тухай