Хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр гэрээнд заасан зориулалтын дагуу тухайн газраа 2 жил буюу түүнээс дээш хугацаанд ашиглаагүй, газрын төлбөрийг хугацаанд нь бүрэн төлөөгүй иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын газар ашиглах эрхийг дуусгавар болгох нөхцөл бүрдээд байна. Иймд тухайн газар ашиглалттай холбоотой баримт материалыг 2017 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдрийн дотор бүрдүүлэн Горхи-Тэрэлжийн байгалийн цогцолборт газрын хамгаалалтын захиргаанд хандана уу.

Улсын тусгай хамгаалалттай газарт газар ашиглах эрх нь дуусгавар болох нөхцөл бүрдсэн

иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын жагсаалт

 

Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр

Талбайн хэмжээ

/га/

Газрын байршил

1

Литл рок ХХК

1.0

Хүн чулуут

2

Чоно ХХК

4.0

Ар өгөөм