Хөвсгөлийн БЦГ-т хэрэгжиж буй MOH-9183 төслөөс санхүүжүүлж "Тусгай хамгаалалттай газар нутаг дахь байгаль орчны хамгаалал- аялал жуулчлал" зөвлөгөөн зохион байгуулагдаж байна.

Зөвлөгөөнд БОАЖЯ-ны холбогдох чиглэлийн дарга мэргэжилтэн нар, Тусгай хамгаалалттай газруудын дарга, мэргэжилтэн нар, аймгуудын БОАЖГ, Сав газруудын дарга, мэргэжилтэн нар, бусад төрийн болон төрийн бус байгууллагын 250 орчим төлөөлөлүүд оролцож байаль хамгаалах, усны нөөцийг зохистой ашиглах хамгаалах, эко аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхэд төрийн болон бусад оролцогч талуудын амтын ажиллагааг сайжруулах зэрэг олон асуудлаар нэгдэ хэлэлцэж байна.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now