Салаа замуудыг хаах

2020 оны 09 сарын 11

"Тусгай хамгаалалттай газар нутгуудад дэмжлэг үзүүлэх замаар экосистемийг хадгалан хамгаалахад хувь нэмэр оруулах нь (SPACES) төсөл"-ийн хүрээнд

САЛАА ЗАМУУДЫГ ХААХ

  • Горхи-Тэрэлжийн байгалийн цогцолборт газар нутагт зөвхөн зөвшөөрөгдсөн зам, маршрутаар байгальд ул мөр бага үлдээж аялаж амрах, байгалийн унаган төрхийг хадгалах зорилгоор зөвшөөрөгдөөгүй салаа замуудыг хаах ажлыг хийж гүйцэтгэлээ.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now