Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2021 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/60 дугаар тушаалын хэрэгжилтийг ханган ажиллах хүрээнд:

 Горхи-Тэрэлжийн БЦГ-ын ойн сан бүхий газрын нийт 200 га талбайд шаардлага хангасан 5 компанийн бүрэлдэхүүнтэй ойн цэвэрлэгээний ажил хийгдэж эхэллээ.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now