Горхи-Тэрэлжийн БЦГ-ын хамгаалалтын захиргааны санаачилгаар орчны бүсд харъяалагдах Налайх дүүргийн Лаборатори 119 дүгээр сургуулийн I-V ангийн сурагчидын дунд

" МИНИЙ МЭДЭХ ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР" сэдвийн дор 2021 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдөр Налайх дүүргийн Лаборатори 119 дүгээр сургуулийн урлаг зааланд  гар зургийн уралдааныг  зохион байгуулж нийт 94 бүтээл ирснээс 7 бүтээл шалгаруулж 

Үүнд:

Шилдэгийн Шилдэг

Тэргүүн байр

Дэд байр

Гутгаар байр

Тусгай байр -3 тус тус шалгаруулж Өргөмжлөл, үнэ бүхий зүйлээр шагнаж урамшуулав.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now