Горхи-Тэрэлжийн байгалийн цогцолборт газрын хамгаалалтын захиргааны улсын байцаагчийн эрхтэй байгаль хамгаалагч, хамгаалалтын захиргааны эрх бүхий албан тушаалтанууд, Налайх Багахангай дүүргийн прокурорын газар хамтран Хүрээлэн буй орчны эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, зөрчлийн тухай Монгол улсын хууль, зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулиар сургалтыг зохион байгууллаа.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now