Хууль, эрх зүй

Тусгай хамгаалалттай газар нутагт стандартын бус нүхэн жорлонг хориглох тухай

Стандартын шаардлагад нийцэхгүй ариун цэврийн байгууламж, нүхэн жорлон ашиглахыг хориглох